Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1. Βιομηχανική Έρευνα

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα εργασίας θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τους αλγορίθμους συστάσεων που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και οι οποίοι υποστηρίζουν διάφορα σενάρια πώλησης και έχουν δυνατότητα κλιμάκωσης σε μεγάλου όγκου δεδομένα.

Επί πλέον θα μελετηθούν τα σενάρια πώλησης στα οποία θα στοχεύσει το παρόν έργο με βάση

κυρίως τα διαθέσιμα στοιχεία των πελατών όπως δημογραφικά δεδομένα, ύπαρξη ή όχι ιστορικού αγορών ή προτιμήσεων, κλπ. Ενδεικτικά σενάρια πώλησης είναι online retailers και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τέλος θα γίνει συλλογή υπαρχόντων υλοποιήσεων των σχετικών αλγορίθμων και η αποτίμηση της καταλληλότητάς τους στα στοχευμένα σενάρια πώλησης με βάση την βιβλιογραφία.

Στόχοι

01.

Βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τους υπάρχοντες αλγορίθμους συστάσεων

02.

Μελέτη των σεναρίων πώλησης στα οποία θα επικεντρωθεί η έρευνα και η καινοτόμος εφαρμογή που θα αναπτυχθεί

03.

Συλλογή των υπαρχόντων αλγορίθμων με μορφή λογισμικών πακέτων και συγκριτική αποτίμησή τους πάνω στα στοχευμένα σενάρια πώλησης

Παραδοτέα