Ενότητες Εργασίας

ΕΕ2. Υλοποίηση προτύπου, ενσωμάτωση και δοκιμή

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή θα υλοποιηθεί ένα πρότυπο ευέλικτο λογισμικό πακέτο συστάσεων το οποίο και θα ενσωματωθεί στην υπάρχουσα πλατφόρμα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

(α) την υλοποίηση των διαφόρων αλγορίθμων συστάσεων που επιλέχθηκαν στην ΕΕ1 σε κατάλληλη κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρμα έτσι ώστε να είναι εύκολη η κλιμάκωση της εφαρμογής

(β) την ενσωμάτωση όλων των παραπάνω αλγορίθμων σε ένα ενιαίο παραμετροποιημένο λογισμικό πακέτο το οποίο θα προσφέρει λύσεις συστάσεων σε μια γκάμα επιχειρήσεων

(γ) την δοκιμή του προτύπου κατ’ αρχήν σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα ή ακόμη αι τεχνητά δεδομένα με σκοπό την αποσφαλμάτωση. Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας θα δημοσιευτούν υπό μορφή άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Στόχοι

01.

Υλοποίηση των επιλεγμένων αλγορίθμων για τα στοχευμένα σενάρια πώλησης με δυνατότητα κλιμάκωσης

02.

Δημιουργία προτύπου ευέλικτου λογισμικού συστήματος συστάσεων

03.

Εφαρμογή του προτύπου σε δοκιμαστικά δεδομένα με σκοπό την εύρεση σφαλμάτων

04.

Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Παραδοτέα