Ενότητες Εργασίας

ΕΕ3. Πιλοτική Εφαρμογή

Περιγραφή

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του ευέλικτου λογισμικού πακέτου συστάσεων με βάση την υπάρχουσα πλατφόρμα σε πραγματικά μεγάλου όγκου δεδομένα. Τα δεδομένα θα αντληθούν από μεγάλη εταιρία λιανικού εμπορίου. Αυτά θα επιλεγούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να γίνει πλήρης προσομοίωση της κανονικής λειτουργίας του ευέλικτου προτύπου συστήματος συστάσεων. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν με σκοπό την εύρεση σφαλμάτων αλλά και τη διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης του συστήματος.

Στόχοι

01.

Συλλογή πραγματικών δεδομένων

02.

Πιλοτική εφαρμογή του ευέλικτου πακέτου συστάσεων σε πραγματικά δεδομένα

03.

Συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής με σκοπό την εύρεση αδυναμιών ή σφαλμάτων

Παραδοτέα