Ενότητες Εργασίας

ΕΕ4. Τελική έκδοση και εμπορευματοποίηση

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθούν κύκλοι βελτίωσης και δοκιμών έτσι ώστε η πιλοτική εφαρμογή να καταστεί έτοιμη για παραγωγή του τελικού προϊόντος, το οποίο θα περιλαμβάνει τα νέα modules που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής θα δημοσιευτούν υπό μορφή άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έτσι, θα υλοποιηθεί το τελικό προϊόν που θα προέλθει από την εξέλιξη του πιλοτικού συστήματος.

Το προϊόν θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία που θα προσφέρεται μέσω της ύπαρξης πολλαπλών επιλογών παραμετροποίησης έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα επιχειρήσεων και από ευκολία κλιμάκωσης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής σε μεγάλου όγκου δεδομένα. Ταυτόχρονα με την δημιουργία του προϊόντος θα  πραγματοποιηθούν ενέργειες σχετικά με την προώθηση του προϊόντος όπως κατασκευή ιστοσελίδας, δημιουργία προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, βίντεο, κλπ).

Στόχοι

01.

Βελτίωση του ευέλικτου συστήματος συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής

02.

Δημιουργία τελικού προϊόντος: ευέλικτο σύστημα συστάσεων για μεγάλου όγκου δεδομένα

03.

Δημιουργία ιστοσελίδας για την παρουσίαση και προώθηση του προϊόντος

04.

Δημιουργία προωθητικού υλικού όπως έντυπα, πόστερ, κλπ

Παραδοτέα