Ενότητες Εργασίας

ΕΕ5. Μελέτη Σκοπιμότητας

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού για την υλοποίηση του προτεινόμενου ευέλικτου συστήματος συστάσεων. Θα μελετηθούν οι επιλογές πλατφόρμας όπως οι συστάδες υπολογιστών οι οποίες θα δίνουν δυνατότητα κλιμάκωσης με χρήση κατανεμημένης επεξεργασίας. Επίσης θα μελετηθούν οι

απαιτήσεις στο υλικό κάθε κόμβου, για παράδειγμα με χρήση παράλληλης επεξεργασίας ή/και CPU έτσι ώστε να δίνεται δυνατότητα αποδοτικής εκτέλεσης των αλγορίθμων συστάσεων σε μεγάλα δεδομένα. Επίσης θα γίνει αποτύπωση, σε δύο φάσεις, της αναμενόμενης επίπτωσης του προτεινόμενου προϊόντος στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Στόχοι

01.

Αποτύπωση των τεχνικών απαιτήσεων υλικού και λογισμικού για την υλοποίηση του προτεινόμενου ευέλικτου συστήματος συστάσεων

02.

Αποτύπωση των αναμενόμενων εμπορικών αποτελεσμάτων του έργου

Παραδοτέα