Ενότητες Εργασίας

ΕΕ6. Συμμετοχή σε εκθέσεις

Περιγραφή

Στην παρούσα ενότητα εργασίας θα πραγματοποιηθούν συμμετοχές του έργου σε εμπορικές εκθέσεις έτσι ώστε να γίνει διάδοση του προϊόντος και της παραχθείσας καινοτομίας.

Στόχοι

  • Συμμετοχή του έργου σε εμπορικές εκθέσεις

Παραδοτέα

Π6.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Στόχοι

01.

Συμμετοχή του έργου σε εμπορικές εκθέσεις

Παραδοτέα