ΔΟΜΗ

ΕΕ1. Βιομηχανική Έρευνα ΑΤΕΙΘ
Μήνας 1
Λήξη 30

Bιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τους αλγορίθμους συστάσεων που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και οι οποίοι υποστηρίζουν τα σενάρια πώλησης και έχουν δυνατότητα κλιμάκωσης σε μεγάλου όγκου δεδομένα. Επί πλέον μελετώνται σενάρια πώλησης στα οποία στοχεύει το παρόν έργο με βάση κυρίως τα διαθέσιμα στοιχεία των πελατών όπως δημογραφικά δεδομένα, ύπαρξη ή όχι ιστορικού αγορών ή προτιμήσεων, Τέλος γίνεται συλλογή υπαρχόντων υλοποιήσεων των σχετικών αλγορίθμων και αποτίμηση της καταλληλότητάς τους στα στοχευμένα σενάρια πώλησης με βάση την βιβλιογραφία.

 

Ε1.1 Βιβλιογραφική Έρευνα / ΑΤΕΙΘ

Ε1.2 Μελέτη και ανάλυση στοχευμένων σεναρίων πώλησης / ARX.NET

E1.3 Συλλογή και συγκριτική αποτίμηση αλγορίθμων συστάσεων για επιλεγμένα σενάρια / ΑΤΕΙΘ

E1.4 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / ΑΤΕΙΘ

 

ΕΕ2. Υλοποίηση προτύπου, ενσωμάτωση και δοκιμή ΑΤΕΙΘ
Μήνας 7
Λήξη 30

Πρότυπο ευέλικτο λογισμικό πακέτο συστάσεων το οποίο ακολουθεί τα εξής βήματα: (α) την υλοποίηση των διαφόρων αλγορίθμων συστάσεων που επιλέχθηκαν στην ΕΕ1 σε κατάλληλη κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρμα έτσι ώστε να είναι εύκολη η κλιμάκωση της εφαρμογής (β) την ενσωμάτωση όλων των παραπάνω αλγορίθμων σε ένα ενιαίο παραμετροποιημένο λογισμικό πακέτο το οποίο προσφέρει λύσεις συστάσεων σε μια γκάμα επιχειρήσεων (γ) την δοκιμή του προτύπου κατ’ αρχήν σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα ή ακόμη αι τεχνητά δεδομένα με σκοπό την αποσφαλμάτωση.

 

Ε2.1 Υλοποίηση μεθόδων σε μεγάλου όγκου δεδομένα / ΑΤΕΙΘ

Ε2.2 Δημιουργία προτύπου – Ενσωμάτωση τεχνολογίας / ARX.NET

E2.3 Δοκιμή προτύπου / ARX.NET

E.2.4 Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια / ΑΤΕΙΘ

ΕΕ3. Πιλοτική Εφαρμογή ARX.NET
Μήνας 21
Λήξη 29

Θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του ευέλικτου λογισμικού πακέτου συστάσεων με βάση τη Πλατφόρμα LOYALTU σε πραγματικά μεγάλου όγκου δεδομένα. Αυτά θα επιλεγούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να γίνει πλήρης προσομοίωση της κανονικής λειτουργίας του ευέλικτου προτύπου συστήματος συστάσεων. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν με σκοπό την εύρεση σφαλμάτων αλλά και τη διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης του συστήματος.

 

Ε3.1 Συλλογή δεδομένων από εταιρία λιανικού εμπορίου / ARX.NET

Ε3.2 Πιλοτική εφαρμογή / ARX.NET

E3.3 Συλλογή και ανάλυση αποτελεσμάτων / ARX.NET

ΕΕ4. Τελική Έκδοση και Εμπορευματοποίηση ARX.NET
Μήνας 28
Λήξη 36

Θα πραγματοποιηθούν κύκλοι βελτίωσης και δοκιμών έτσι ώστε η πιλοτική εφαρμογή να καταστεί έτοιμη για παραγωγή του τελικού προϊόντος, το οποίο και θα είναι η ολοκληρωμένη Πλατφόρμα LOYALTU που θα περιλαμβάνει τα νέα modules που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Το προϊόν θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία που θα προσφέρεται μέσω της ύπαρξης πολλαπλών επιλογών παραμετροποίησης ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα επιχειρήσεων και από ευκολία κλιμάκωσης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής σε μεγάλου όγκου δεδομένα. Ταυτόχρονα με την δημιουργία του προϊόντος θα πραγματοποιηθούν ενέργειες σχετικά με την προώθηση του προϊόντος.

 

E4.1 Βελτίωση πιλοτικής εφαρμογής με βάση τα αποτελέσματα (Τελικό Προϊόν) / ARX.NET

E4.2 Δημιουργία ιστοσελίδας / ARX.NET

E4.3 Δημιουργία Προωθητικού υλικού / ARX.NET

ΕΕ5. Μελέτες Σκοπιμότητας ARX.NET
Μήνας 2
Λήξη 8

Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων όσο και των εμπορικών.

 

E5.1 Μελέτη Σκοπιμότητας / ARX.NET

ΕΕ6. Συμμετοχή σε εκθέσεις ARX.NET
Μήνας 27
Λήξη 36

Στην παρούσα ενότητα εργασίας θα πραγματοποιηθούν συμμετοχές του έργου σε 2 εμπορικές εκθέσεις έτσι ώστε να γίνει διάδοση του προϊόντος και της παραχθείσας καινοτομίας.

 

E.6.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις / ARX.NET